Konkurs na Pisankę Wielkanocną

22 marca 2022

 

REGULAMIN Konkursu plastycznego pt. „ Pisanka Wielkanocna”

 • 1

ORGANIZATORZY I CELE KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli
  2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22 marca 2022 r. i trwa do 11 kwietnia 2022 r.
  3. Cele konkursu:
 • Upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych.
  • Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w polskiej, obrzędowości ludowej.
  • Ocalenie od zapomnienia typowych dla Regionu form twórczości ludowej i powrót do tradycji związanych z okresem wielkanocnym.
  • Poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik wyrobu palm i pisanek.
  • Aktywizacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek.
 • 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko w wieku od 3 do 10 r.ż. z terenu Gminy Serokomla, którego praca zostanie zakwalifikowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Serokomli.
2. Ustala się 1 kategorię konkursową:
Pisanka wielkanocna wykonana techniką dowolną
3. W niniejszej kategorii konkursowej zostaną wytypowani laureaci w

2 podkategoriach:
a) dzieci od 3 do 6 r. ż.
b) dzieci od 7 do 10 r. ż.

 • 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Pisanki muszą być zbliżone wielkościowo do naturalnej wielkości jaj (np. kurzych, gęsich, strusich). Materiały i technika wykonania jest dowolna.
2. Uczestnik składający pracę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu.
3. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje w całości niniejszy regulamin konkursu.
4. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą elektroniczną lub telefoniczną.
5. Laureaci nagrodzonych i wyróżnionych pisanek wyrażają zgodę na bezpłatne wyeksponowanie i udostępnianie szerokiej publiczności wraz ze wskazaniem ich twórców na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Serokomli.
6. Możliwy jest odbiór prac wyłącznie osobisty przez uczestnika lub osobę upoważnioną. Laureaci konkursu zobowiązani są do odbioru nagród i dyplomów w siedzibie organizatora w terminie do 30 dni od oficjalnego wręczenia nagród. Po tym czasie nagrody przechodzą na własność
organizatora. Nagrody nie będą wysyłane. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty przez Uczestnika lub osobę upoważnioną.

 • 4

ZASADY ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez uczestników prac konkursowych do dnia 10 kwietnia 2022 r. wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli oraz Filii w Charlejowie.
2. Każda praca musi być opatrzona opisem zawierającym: imię i nazwisko autora; wiek oraz posiadać uzupełnioną czytelnie kartę zgłoszeniową.
3. Karta zgłoszeniowa znajduje się w załączniku.

 • 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.
2. Prace biorące udział w konkursie będą oceniane przez Komisje Konkursowe, które dokonają oceny
m.in. pod kątem:
• trafności wykorzystanych materiałów;
• oryginalności wykonania pracy;
• estetyki i stylizacji wykonania pracy.
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, wskazując I, II i III miejsce w każdej
kategorii konkursowej. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia
pozostałym uczestnikom konkursu.
4. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny dyplom uczestnictwa.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 marca 2021 r.
6. Wyniki konkursu wraz z relacją z ich ogłoszenia będą ogłoszone na stronach internetowych
organizatora konkursu, a prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie, otwartej w
dniu ogłoszenia wyników.
7. Rozdanie nagród odbywać się indywidualne od dnia 30 marca 2021 r.
8. Decyzja Komisji Konkursowych jest ostateczna i nie podlega odwołania.

 

Karta zgłoszenia
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

* Formularz powinien zostać wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. Imię i nazwisko autora pracy
  …………………………………………………………………………………………………………
 2. Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. Kategoria konkursowa*

Pisanka wielkanocna wykonana techniką dowolną
a) dzieci od 3 do 6 r.ż.
b) dzieci od 7 do 1 r.ż.

 

*odpowiednie podkreślić
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu na Pisankę Wielkanocną i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na prezentację mojego wizerunku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Serokomli w celu realizacji i promocji Konkursu na Pisankę Wielkanocną. Zapoznałem/łam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych osobowych i możliwości ich poprawienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

 

 

 

………………………………………….               ………………………………………………..
miejscowość, data                                          czytelny podpis opiekuna

 

 

 

Kontakt

Logo Biblioteki Publicznej w Serokomlii
Telefon: (25) 755-46-47
Fax: (25) 755-46-47
E-mail: [email protected]
NIP: 825-18-98-190
REGON: 030804790
Godziny pracy:
poniedziałek:
9:00 - 17:00
wtorek:
8:00 - 18:00
środa:
8:00 - 18:00
czwartek:
8:00 - 18:00
piątek:
8:00 - 18:00
sobota:
9:00 - 15:00