Konkurs na pracę pisemną ,,Pieniądz w mojej rodzinie”

25 października 2021
Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych z gminy Serokomla,
to właśnie do Was skierowany jest konkurs na pracę pisemną ,,Pieniądz w mojej rodzinie”. Konkurs jest częścią projektu ,,Pieniądz- to ważna sprawa”, realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Prace pisane na komputerze składamy w Bibliotece do 12 listopada 2021r. Życzymy powodzenia.

REGULAMIN KONKURSU

NA PRACĘ PISEMNĄ

„Pieniądz w mojej rodzinie”

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 25.10.2021r. – 26.11.2021r.
 2. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pieniądz w mojej rodzinie” .
 3. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli ul. Warszawska 25, 21-413 Serokomla.
 4. Konkurs jest częścią projektu „Pieniądz – to ważna sprawa” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 5. Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach:
 6. a) uczniowie klas 4-6
 7. b) uczniowie klas 7-8

 

 1. CELE KONKURSU
 2. Celem konkursu jest poznanie historii polskiego pieniądza, funkcji i jego współczesnej roli.
 3. Odkrywanie talentów literackich u dzieci.

 

III.UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat, uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych z gminy Serokomla.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych.
 3. Zadaniem dla uczestników konkursu będzie napisanie wypracowania.
 4. Uczestnicy piszą pracę pisemną na temat pieniądza w swojej rodzinie (prace pisane komputerowo, o objętości 1 strony A4, pisane czcionką Time New Roman, wielkość czcionki 12)

 

IV.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jedną pracę, do której należy dołączyć informację z następującymi danymi autora:

Imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon.

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora.
 4. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2021r. roku na adres Organizatora, tj.: Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli ul. Warszawska 25, 21-413 Serokomla.
 5. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.

 

V.OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW

 1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa.
 2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca oraz upominków i dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród rzeczowych i wyróżnień zgodnie z decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.
 4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Gali na zakończenie projektu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.
 4. Informacje o konkursie można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Serokomli lub pod nr. tel. 25/755-46-47

 

Kryteria ocen prac przez komisję konkursową:

 • Zgodność z tematem
 • Poprawność merytoryczna
 • Poprawna pisownia – ortografia
 • Poprawna pisownia – interpunkcja
 • Poprawna pisownia – styl
 • Bogate słownictwo
 • Elementy o charakterze twórczym
 • Wrażenie ogólne

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Konkurs literacki pt. „Pieniądz w mojej rodzinie”

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………

Wiek, klasa, nazwa szkoły …………………………………………………………………………….

Zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………

telefon…………………………………………………………………………………….

 

 

 1. Oświadczam, że jako zgłaszający pracę konkursową do udziału w Konkursie jestem jej wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
 2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dla potrzeb Konkursu.
 4. Przenoszę na Organizatora nieodpłatne, nieograniczenie i bezterminowo całość autorskich praw majątkowych do pracy zgłoszonej na Konkurs plastyczny pt. „Pieniądze w mojej rodzinie”

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis autora pracy

(jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodzica lub opiekuna prawnego)

Kontakt

Logo Biblioteki Publicznej w Serokomlii
Telefon: (25) 755-46-47
Fax: (25) 755-46-47
E-mail: [email protected]
NIP: 825-18-98-190
REGON: 030804790
Godziny pracy:
poniedziałek:
9:00 - 17:00
wtorek:
8:00 - 18:00
środa:
8:00 - 18:00
czwartek:
8:00 - 18:00
piątek:
8:00 - 18:00
sobota:
9:00 - 15:00